Jak pielęgnować parkiet polakierowany produktami Domalux

Lakiery do parkietu Domalux zabezpieczają powierzchnię przed wilgociom i uszkodzeniami mechanicznymi. Aby polakierowana podłoga zawsze wyglądała perfekcyjnie należy ją pielęgnować we właściwy sposób za pomocą odpowiednich środków czyszczących. Przeczytaj instrukcję i dowiedz się więcej o pielęgnacji powierzchni pokrytych lakierem do parkietu Domalux.

Regularna pielęgnacja lakierowanego parkietu:

 • Dobierz odpowiednie narzędzia.
 • Do drob­nych zanieczyszczeń użyj odkurza­cza ze spec­jalną końcówką z miękkiego włosia.
 • Do codzi­en­nego sprzą­ta­nia na sucho użyj mopa z miękką końcówką służącą do zbiera­nia kurzu.
 • Reg­u­larnie odkurza­j i myj parkiet wodą z dodatkiem środka do pielę­gnacji podłóg.
 • Nie myj podłogi dużą iloś­cią wody, lep­iej użyj szmatki zwilżonej wodą z dodatkiem środka pielę­gna­cyjnego.
 • Unikaj mopów roz­mazu­ją­cych wodę po powierzchni parkietu.
 • Podłogi nie powinny być myte codziennie.
 • Po dokład­nym umy­ciu parkietu sto­su­j spec­jalne środki do odświeża­nia i zabez­pieczenia podłogi. Masz do wyboru mleczka, pasty oraz kon­cen­traty do roz­cieńczenia z wodą.
 • Kon­serwację podłogi pow­tarzaj co 6 miesięcy.

Sposoby pozbywania się plam z lakierowanej podłogi:

Plamy z owoców, soków, mleka, wina, kawy, herbaty Plamy od pasty do butów, zatar­cia gumową podeszwą Plamy z tuszu, atra­mentu, zaschniętego, kleju Plamy z krwi Ślady asfaltu Ślady po ołówku i atramencie
Usuń wodą z łagod­nym płynem do mycia Usuń spiry­tusem salicylowym Usuń alko­holem metylowym Usuń zimną wodą Usuń masłem Usuń spiry­tusem

Środki do czyszczenie i pielęgnacji lakierowanego parkietu

 

Środki czyszczące Środki pielę­gna­cyjne Środki
pielęgnacyjno-czyszczące
Służą do usuwa­nia zanieczyszczeń, past nabłyszcza­ją­cych. Nie należy stosować ich zbyt często, gdyż powodują szarze­nie i krusze­nie lakieru. W codzi­en­nej pielę­gnacji wystar­czy reg­u­larne zami­atanie i odkurzanie. Zaleca się uży­wanie preparatów na bazie żywic – nie uszkadzają powierzchni lakieru. Nie czyszczą parki­etu, ale go chronią. Najlepiej wybierać te, które bazują na woskach lub polimer­ach – nie muszą być stosowane często, stanowią bardzo skuteczną ochronę. To środki, które zarówno czyszczą, jak i pielęgnują parkiet.

Zabez­piecze­nie parkietu lakierowanego produktami Domalux:

 • Pod­klej nogi krze­seł pod­kład­kami fil­cowymi, bez uży­cia gwoździ
 • Połóż przed wejś­ciem do domu lub mieszka­nia maty ochronne, dzięki temu unikniesz przenoszenia do wnętrza piasku, wody i zimą soli
 • Unikaj chodzenia po podłodze w szpilkach
 • Zad­baj o odpowied­nie warunki kli­maty­czne w pomieszcze­niu – tem­per­atura ok. 20ºC, wilgo­t­ność pomiędzy 40% a 60%
 • W zimie, gdy pracują grze­jniki, sto­suj naw­ilżacze powietrza