Jak samodzielnie polakierować parkiet produktami Domalux

Parkiet wymaga umiejętnego zabezpieczenia produktami dobrej jakości. Lakiery do parkietu Domalux to produkty łatwe w aplikacji, dlatego dedykowane są dla osób prywatnych, które chcą samodzielnie polakierować powierzchnię. Poniżej przedstawiamy szczegółową instrukcję jak polakierować samodzielnie parkiet.

Krok I – przy­go­towanie podłoża

Zanim przygotujesz podłoże, wynieś meble z pomieszczenia, otwórz okna, załóż rękaw­ice ochronne i sprawdź tem­per­aturę, najod­powied­niejsza to 12–25ºC. Gdy jest zimno lakier schnie wolno, gdy zbyt ciepło — wysy­cha za szybko.

Przyjrzyj się parki­etowi, jeśli zauważysz na jego powierzchni ubytki, uzu­pełnij je szpach­lówką lub kitem do drewna. Po wyschnię­ciu nałożonej masy, przes­zli­fuj, by wyrów­nać powierzchnię.

  • Parkiet surowy – usuń zewnętrzną warstwę drewna, matową i nietr­wałą, szli­fu­jąc ją. Do więk­szej powierzchni użyj szli­fierki taś­mowej, zaczy­na­jąc od papieru ściernego o śred­nim ziarnie. Do drugiego szli­fowa­nia użyj papier drob­noziar­nisty. Szli­fowanie powinno prze­b­ie­gać zgod­nie z kierunk­iem sło­jów drewna. Po zakończe­niu szli­fowa­nia dokład­nie odkurz powierzchnię.
  • Stary, woskowany – w przy­padku starego woskowanego parki­etu usuń wys­ta­jące gwoździe, umyj parkiet wodą z dodatkiem środka do usuwa­nia wosku. Po wyschnię­ciu oczyść podłogę i trzykrotnie wyszlifuj. Na koniec dokład­nie odkurz powierzch­nię, oczyść ściany z kurzu. Jeśli zauważysz ślady szkód doko­nanych przez owady, pokryj parkiet środ­kiem owadobójczym.

Jeśli stary lakier nie ma ubytków, a jest jedynie zma­towiały, wystar­czy przes­zli­fować parkiet papierem drob­noziar­nistym i polakierować.

Krok II – skom­ple­towanie narzędzi

Możesz użyć wałka lub pędzla. Najlepiej sprawdzi się płaski i sze­roki pędzel. Do kolorowego lakieru  najlep­iej użyć spec­jalny aplika­tor z długą rączką. Aplika­tor należy zanurzyć w lakierze tak, by zamoczyć wyłącznie włoski. Gąbka ma pozostać sucha. Nad­miar lakieru do parkietu należy usunąć pocier­a­jąc gąbką aplika­tora o opakowanie. Zacznij od naj­dal­szego kąta pokoju prze­suwa­jąc aplika­tor wzdłuż sło­jów drewna do siebie.

Narzędzia powinny być oczyszc­zone, zaleca się ich wyczesanie i odkurze­nie. Użyj nowych narzędzi. Jeśli zamierzasz użyć tych samych narzędzi do nakłada­nia kilku warstw, to między jedną a drugą warstwą prze­chowaj je w roz­puszczal­niku, powinien być odpowiedni dla typu lakieru. Następ­nie dokład­nie je umyj, odwiruj i osusz.

Krok III – lakierowanie

Parkiet należy pokryć warstwą lakieru pod­kład­owego, by powierzchnia nie ciem­ni­ała. By pod­kład wysechł odczekaj 4–8 godzin, następ­nie zas­to­suj szli­fowanie papierem ściernym i odpyl drewno. Pod­kład zwięk­sza przy­czep­ność podłoża i trwałość lakieru, pod warunk­iem że zostanie dobrany do jego rodzaju. Lakier do parki­etu Domalux nakładaj zgod­nie z kierunk­iem sło­jów drewna. Należy nałożyć dwie warstwy, po wyschnię­ciu pier­wszej, delikat­nie ją pod­daj szli­fowa­niu drob­noziar­nistym papierem ściernym i dokład­nie odkurz. Drugą pozostaw do wyschnię­cia na min. 24 godz.

Jeśli planu­jesz zmi­anę koloru drewna, to zanim nałożysz lakier do parki­etu zas­to­suj farbę na surową powierzch­nię. Przekonaj się czy odcień został trafnie dobrany, tes­tu­jąc go na desce, zanim nałożysz na cały parkiet. Gdy farba wyschnie, upewnij się, czy użyty przez ciebie kolor jest na tyle satys­fakcjonu­jący, by pokryć nim cały parkiet.