Podłoga polakierowana hipoalergicznym lakierem

Jaki lakier do parkietów Domalux wybrać dla alergików

Ekologiczny lakier do parkietów Domalux Szybkoschnący dedykowany jest dla osób skłonnych do alergii. To preparat pozbawiony zapachu o skróconym czasie schnięcia, który odpowiedni jest do pomieszczeń przeznaczonych dla dzieci, pokojów dziecinnych, żłobków, przedszkoli. Przeczytaj o sposobie aplikacji i cechach lakieru do parkietu Domalux Szybkoschnącym w poniższej instrukcji.

Zastosowanie lakieru do parkietu Domalux Szy­bkoschnący:

Lakier do parkietu Domalux Szybkoschnący może być stosowany w przed­szko­lach, żłobkach, domach mieszkalnych.  Lakier do parki­etu szy­bkoschnący jest ide­alny dla wszys­t­kich których uczu­lają tego typu środki, ponieważ posiada atest hipoalergiczności. Stąd też jest produktem odpowiednim dla osób wrażli­wych, cier­pią­cych na schorzenia ast­maty­czne i różne rodzaje alergii wziewnych. Przez­nac­zony jest do mal­owa­nia zarówno podłóg, jak i boaz­erii czy mebli., jest ide­al­nym środ­kiem do mal­owa­nia mebli i podłóg w poko­jach dziecię­cych.

Właściwości lakieru do parkietu Domalux Szy­bkoschnący:

  • jed­noskład­nikowy lakier eko­log­iczny na bazie wody,
  • wykazuje się doskon­ałą odpornoś­cią, tworząc powłokę odporną na dzi­ałanie wody, światła, zarysowa­nia czy rozt­wory środ­ków myjących,
  • pozbaw­iony zapachu,
  • skrócony czas schnię­cia,
  • pozbaw­iony szkodli­wych, uczu­la­ją­cych sub­stancji chemicznych, które są najczęst­szym powo­dem uczuleń,
  • posi­ada atest hipoa­ler­giczności.

Sposób aplikacji lakieru do parkietu Domalux Szy­bkoschnący:

Stosowanie tego lakieru jest równie proste jak innych z rodziny farb Doma­lux , dlat­ego zaleca się go do samodziel­nego stosowa­nia przy odnaw­ia­niu wnętrz lub mebli. Pod­czas mal­owa­nia i wysy­cha­nia lakieru nie jest konieczne opuszczanie pomieszczenia.
Sam pro­ces składa się z 3 etapów:

  1. Przy­go­towanie podłoża.
  2. Mal­owanie – najlep­sze efekty uzyskuje się po zas­tosowa­niu wyty­cznych z instrukcji na opakowa­niu produktu.
  3. Czyszcze­nie narzędzi i sprząt­nię­cie po mal­owa­niu – do czyszczenia narzędzi zaleca się uży­wanie wody pitnej.